References

the companies we have been cooperating with...

Elko Marić Ltd. Mostar

  • Our satisfied customers are the best reference to continue the way we go in the last decades.

  • The video surveillance we have as part of our offer follows all the world's standards of tracking.

  • Installation of anti-theft systems using magnetic contacts, detectors and IC sensors.

  • We did a lot of work to build cabling and signaling on corridor 5C of BH Highway.

References referenced for years

EXXER GmbH NJEMAČKA

Reference

Elektroarbeiten am Objekt Jena, Rewe.

JP EPBIH SARAJEVO

Reference

Izgradnja i rekonstrukcija niskonaponskih mreža na području K.Sarajevo-Općine Hadžići i Ilidža.

HP INVESTING, d.o.o. Mostar

Reference

Rekonstrukcija partera i uličnog mobilijara u ulici Braće Fejića etapa 3.

JP EPBIH SARAJEVO

Reference

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju mjernih ormara na lokalitetu Baščaršije.

ELEKTROPRIJENOS

Reference

Izgradnja transformatorskog polja u TS 110/x kV Cazin 1 sa pribavljanjem potrebnih saglasnosti i dozvola.

ELEKTROPRIJENOS

Reference

Izgradnja transformatorskog polja u TS 110/x kV Bihać 2 sa pribavljanjem potrebnih saglasnosti i dozvola.

OPĆINA KONJIC

Reference

Izgradnja LED rasvjete u Općini Konjic.

CENGIZ d.o.o. SARAJEVO

Reference

Izvođenje radova na instalaciji kablovske kanalizacije, kablovske signalizacije Vlakovo - Tarčin.

BRIESENHOF NJEMAČKA

Reference

Rekonstrukcija kasarne u stambeni objekat, Oldenburg, Njemačka. Investitor: BRIESENHOF GmbH Marl.

BEWA FM GmbH, NJEMAČKA

Reference

Legen der Elektroinstallationskabel-Sanierung u.Umbau zu Wohnungen in Cityterrasen Bonn Bad Godesberg.

IPA FOND

Reference

Naziv projekta: Granični prijelaz Bijača.

JP "CESTE FEDERACIJE BiH"

Reference

Izgradnja rasvjete raskrsnice Varoš u Gradačcu na cesti M14.1.dionica Gradačac-Pelagićevo.

JP BROTING ČITLUK

Reference

Izgradnja javne rasvjete u ulicama u Međugorju i Bijakovićima.

GRAĐEVINAR FAJIĆ MOSTAR

Reference

Obnova Karadžozbegove medrese u Mostaru.

JP EPBIH SARAJEVO

Reference

Radovi na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području PJD Mostar.

UNIGRADNJA dd SARAJEVO

Reference

Rekonstrukcija Kantonalnog suda i Kantonalnog tužilaštva u Mostaru.

ELEKTROPRIJENOS

Reference

Nabava opreme, projektovanje, montaža integrisanog sistema zaštite i upravljanja u TS 110/x kV Tuzla 3.

ELEKTROPRIJENOS

Reference

Nabavka ormara zaštite i upravljanja.

GD KONSTRUKCIJE MOSTAR

Reference

Nadogradnja zgrade Općine Ilijaš i Doma zdravlja Ilijaš.

JP EPBIH SARAJEVO

Reference

Radovi na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području PJD Mostar.

MEDŽLIS I.Z. MOSTAR

Reference

Izvođenje radova na objektu Hotel Kapetanovina, Mostar.

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

Reference

Sanacija trafo stanice u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko".

JP EPBIH SARAJEVO

Reference

Izgradnja i rekonstrukcija niskonaponskih mreža na području K.Sarajevo-Općine Novi Grad, Ilijaš i Vogošća.

ELEKTROPRIJENOS

Reference

Izgradnja transformatorske stanice TS 110/35/20 kV Fojnica.

OPĆINA NEUM

Reference

Održavanje javne rasvjete u Općini Neum.

KANT. SUD MOSTAR

Reference

Kantonalni sud i tužilaštvo, Mostar - IPA FOND.

JP EPBIH SARAJEVO

Reference

Radovi na izradi priključaka, na EEO, PJD Mostar.

ELEKTROPRIJENOS

Reference

Radovi u TS 110/x Tuzla 3.

OPĆINA KONJIC

Reference

Izgradnja LED rasvjete u Općini Konjic.

IPA FOND

Reference

Naziv projekta: Granični prijelaz Bijača.

BRIESENHOF NJ.

Reference

Rekonstrukcija kasarne u stambeni objekat, Oldenburg, Njemačka. Investitor: BRIESENHOF GmbH Marl.

OPĆINA KONJIC

Reference

Izgradnja LED rasvjete u Općini Konjic.

CENGIZ SARAJEVO

Reference

Izvođenje radova na instalaciji kablovske kanalizacije, kablovske signalizacije duž trase Vlakovo - Tarčin.

BRIESENHOF NJ.

Reference

Rekonstrukcija kasarne u stambeni objekat, Oldenburg, Njemačka. Investitor: BRIESENHOF GmbH Marl.

IPA FOND

Reference

Naziv projekta: Granični prijelaz Bijača.

OPĆINA ZENICA

Reference

Javna rasvjeta za šire područje grada Zenica (Javna rasvjeta Vranduk Zenica).

GRAD MOSTAR

Reference

Naziv projekta: Javna rasvjeta Šetnica Zrinjski, Mostar.

BANJA LUKA

Reference

Izvođenje elektro radova jake i slabe struje na izgradnji objekta: MDR , TB odjel u Banja Luci.

BIJELJINA

Reference

Izvođenje elektro radova jake i slabe struje na izgradnji objekta: Mikrobiološka laboratorija Bijeljina.

ELEKTROPRIVREDA BiH

Reference

Izvođenje radova na otklanjanju kvarova, održavanju i investicijama na EEO na području PJD Mostar.

AUROGMM, ČITLUK

Reference

Izvođenje elektro radova jake i slabe struje na izgradnji objekta: Pansion Bijakovići, Međugorje.

JP AUTOCESTE FBiH d.o.o. MOSTAR

Reference

Naziv projekta: Radovi na autoputu Koridor Vc, dionica Vlakovo-Tarčin.

JP CESTE FBiH d.o.o. SARAJEVO

Reference

Naziv projekta: Redovno održavanje javne rasvjete, tunela na magistralnim cestama u F BiH.

ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. SARAJEVO

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Izgradnja i rekonstrukcija elektroenergetskih objekata u PJD Vitez i PJD Travnik.

ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. SARAJEVO

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Izgradnja i rekonstrukcija elektroenergetskih objekata u PJD G. Vakuf.

ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. SARAJEVO

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Izgradnja i rekonstrukcija elektroenergetskih objekata u PJD G. Visoko.

ZAVOD ZA IZGRADNJU K. SARAJEVO

Reference

Izgradnja SN kablovskog priključka: TS 110/35/10 kV "Sarajevo 12" - TS 10(20)/0,4 kV "Importane 2" Marijin Dvor.

ELEKTROPRIVREDA BiH, d.d. SARAJEVO

Reference

Građevinski radovi - Izvođenje građevinskih radova na području PJD Mostar za potrebe Podružnice Elektrodistribucije Mostar.

BH TELECOM, d.d. SARAJEVO

Reference

Elektroinstalaterski i građevinski radovi - Izgradnja elektroenergetskog priključka za GSM "Borovnica" općina Bugojno "BH TELECOM".

ELEKTROPRIVREDA BiH, d.d. SARAJEVO

Reference

Elektroinstalaterski i građevinski radovi - Izgradnja i rekonstrukcija elektroenergetskih objekata u PJD Donji Vakuf.

AVAZ-ROTO PRESS, d.o.o. SARAJEVO

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Poslovna zgrada Avaz.

JP DIREKCIJA CESTA F BiH

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Rasvjeta raskrsnice Lašvanska petlja.

BH TELECOM, d.d. SARAJEVO Direkcija Mostar

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Nabavka i montaža AB trafo stanice na RS Lisin.

JP DIREKCIJA CESTA F BiH

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Rasvjeta tunela Ustirama na magistralnoj cesti M-16.2.

JP DIREKCIJA CESTA F BiH

Reference

Rasvjeta tunela Han Skela, Jajce.

GD RAD, d.o.o. Konjic

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Postoperativni trakt bolnice RMC "Safet Mujić", Mostar.

HP INVESTING, d.o.o. Mostar

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Trim staza Bare, Mostar.

ELEKTROPRIVREDA BiH, d.d. SARAJEVO

Reference

Građevinski radovi - Izvođenje građevinskih radova na području PJD Mostar za potrebe Podružnice Elektrodistribucije Mostar.

OPĆINA NEUM

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Izgradnja TS 10(20)/0,4 kV 1000 kVA Tiha luka 5 Neum i SN priključnog voda 10(20) kV TS Tiha luka 4-TS Tiha luka 5 Neum.

SERDA, d.o.o. SARAJEVO

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Javna rasvjeta Vogošća.

JP EP HZ HB MOSTAR

Reference

Građevinski radovi - Rekonstrukcija NNM i STS, Ljubuški; Grude; Š.Brijeg; Posušje.

JP DIREKCIJA CESTA F BiH

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Rasvjeta tunela Kupreška vrata na magistr.cesti M-16, Kupres.

ELEKTROPRIVREDA BiH, d.d. SARAJEVO

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Rekonstrukcija 20kV i 0,4kV, kablovske mreže Babanovac, Travnik.

GRAD MOSTAR

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Javna rasvjeta Mostar Rodoč.

BH TELECOM, d.d. SARAJEVO

Reference

Građevinski radovi - Pristupna TKM Konjic.

BH ŽELJEZNICE

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Rekonstrukcija željezničke stanice u Čapljini (BiH).

AQUAREUMAL FOJNICA

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Radovi na objektima Apartmanskog naselja u Fojnici (BiH).

JP EP HZHB MOSTAR

Reference

Građevinski radovi - STS Mandino selo, Omolje.

HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE

Reference

Građevinski radovi - Pristupna TK mreža Čapljina, Pristupna TK mreža Gradac.

GRAD MOSTAR

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Javna rasvjeta Mostar Zapad Mostar Jugozapad.

ELEKTROPRIVREDA BiH

Reference

Građevinski radovi - Sanacija uzemljivača dalekovodnih stubova Sarajevo-Jablanica.

BH TELECOM, d.d. SARAJEVO

Reference

Elektroinstalaterski - Poslovni objekat Zgrada Pošte, Konjic.

JP VODOVOD, MOSTAR

Reference

Elektroinstalaterski radovi - PS HUMI II i Rezervoar HUMI II.

PM COMPANY MOSTAR

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Poslovni objekat PM COMPANY.

BH TELECOM, d.d. SARAJEVO

Reference

Elektroinstalaterski radovi - RR stanica LISIN, Konjic.

ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO

Reference

Izgradnja STS 10(20) 0,4 kV Rezervoar Brezice (1954) i priključnog dalekovodnog kabla 10(20) kV za napajanje sistema vodosnabdijevanja, MZ Kamenica općina Ilijaš.

BH TELECOM, d.d. SARAJEVO

Reference

Elektroinstalaterski radovi - RR stanica Velika Vidova, općina Jablanica.

GRAD MOSTAR

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Rekonstrukcija i restauracija kula Tara i Halebija-Iluminacija Starog mosta i kula u Mostaru.

JP EP BiH

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Gradska rasvjeta Titove ulice u Mostaru.

PM COMPANY MOSTAR

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Prodajni centar "P&M Company", Mostar.

SFOR

Reference

Elektroinstalaterski radovi - Radovi na energetskom napajanju i razvodu niskonaponskih i visokonaponskih postrojenja u bazi SFOR-a, Ortiješ, Mostar.